Ålands Cancerförenings Barn- och familjecancerfond

Härifrån kan familjer med cancersjuka barn eller föräldrar som insjuknat i cancer med minderåriga barn söka bidrag. 

Av fondkapitalet ges bidrag till  

  • Barncancerfamiljer vid barnets insjuknande och vid återfall. Det årliga bidragets storlek bestäms på Ålands Cancerförenings r.f. höstmöte. Bidragets storlek är 800 euro. Bidraget ges för att underlätta barnets sjukhusvistelse; köpa böcker, spel m.m.
  • Till familjer där barnen behöver "lite extra" när någon i familjen har insjuknat i cancer.

Bidraget skall gagna de mottagande barnen.

Hur du ansöker

Bidraget är medlemsförmån och förutsätter att någon i familjen är medlem i Ålands Cancerförening r.f. Ansökningsblanketten får du från Cancerföreningens kansli, socialkuratorerna vid ÅHS eller så kan du skriva ut bilagan Bidragsansökan för barncancerfamilj. Se nere på sidan.

Bifoga läkarintyg eller motsvarande intyg om sjukdomen.

Petter Ohls Minnesfond

Från fondkapitalet kan på ansökan ges stipendier för studier och/eller forskning gällande cancersjukdomar särskilt gällande ålänningar.

För forskning
Cancersjukdomar särskilt gällande ålänningar

För vårdpersonal
För att stimulera och öka kompetensen hos vårdpersonal och genom det höja cancervårdens kvalitet på Åland.

Ansökan skickas till Ålands Cancerförening r.f. Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn eller info@cancer.ax

Stiftelsen Ålands Cancerfond

Cancerfonden kan ge bidrag på följande sätt:

  • Grundbidrag 300 euro/första året och sedan 250 euro/år om man har cancer (läkarintyg). Bidragets storlek kan ändras under året. (Blankett nere på sidan Ansökan om grundbidrag fonden)
  • Månatligt bidrag vanligtvis i tre månader. Då behövs en ekonomisk utredning (t.ex. av socialkurator vid ÅHS) eller att man har blivit beviljad utkomststöd. Detta är för att hjälpa patienten/familjen över det värsta och att eventuellt förebygga framtida ekonomiska svårigheter. (Blankett nere på sidan Bidragsansökan)
  • Engångsbidrag kan vara för tandvård, sjukhusvård, glasögon, dyra mediciner m.m. om patienten blir hjälpt av ett engångsbidrag. Utredning av ekonomin behövs. (Blankett nere på sidan Bidragsansökan)

Näringsdrycker

Genom en betalningsförbindelse från cancersjuksköterskan vid onkologen kan cancerpatienterna få näringsdrycker från Ålands Cancerförening. Betalningsförbindelsen gäller vanligtvis 3 månader och gäller 2 burkar näringsdryck/dag om inget annat sägs.