§ 1

Föreningens namn är Ålands Cancerförening rf. Föreningens hemort är Mariehamns stad och dess verksamhetsområde landskapet Åland. Föreningens språk är svenska.
Föreningen är medlem i Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry.

§ 2

Föreningens målsättning är att arbeta för förebyggandet av cancersjukdomar och för att minska och avvärja följderna av dessa sjukdomar samt sammanföra cancerpatienterna inom verksamhetsområdet.

För förverkligandet av sin målsättning idkar föreningen hälsofostrande arbete gällande cancer, förebyggande av cancer och tidigt konstaterande av cancer, rehabilitering av cancerpatienter, hjälpmedelsservice samt övrig verksamhet för och med cancerpatienter, deras anhöriga och närstående genom att bedriva informations- och publikationsverksamhet, arrangera informationsmöten och upplysningstillfällen och ta initiativ och lägga fram förslag.

För att förverkliga sin målsättning kan föreningen ta emot donationer och testamenten samt verkställa penninginsamlingar, lotterier och basarer efter att ha erhållit vederbörligt tillstånd.

§ 3

Som medlem i föreningen kan ansluta sig av föreningens styrelse godkänd person, registrerad förening eller annat samfund eller stiftelse som innehar rättsförmåga.

Om en medlem underlåter att betala sin medlemsavgift eller bryter mot föreningens stadgar kan styrelsen utesluta denna medlem ur föreningen.

§ 4

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av styrelseordföranden, som genom sin position är föreningens ordförande, en viceordförande och 8 övriga medlemmar. Ordförandens och viceordförandens mandatperiod är två kalenderår och de övriga styrelsemedlemmarnas ett kalenderår.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av medlemmarna är närvarande. Styrelsen kan anställa en verksamhetsledare, som kan sköta sekreterarens och kassörens uppgifter.
Styrelsen väljer inom sig årligen ett arbetsutskott, vars medlemsantal styrelsen fastställer. Arbetsutskottet biträder styrelsen genom att utföra de av styrelsen givna uppgifterna.

§ 5

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden någondera av dem tillsammans med verksamhetsledaren eller ordföranden och viceordföranden tillsammans.

§ 6

Styrelsens uppgift är, att:

 1. sköta föreningens ärenden och representera föreningen
 2. fästa uppmärksamhet vid allt som berör föreningen och dess verksamhet och verka för föreningens målsättningar
 3. sköta föreningens ekonomi och till föreningen donerade medel
 4. årligen före den 1. mars till revisorerna inlämna nödvändiga räkenskaps- och övriga hand-lingar för granskning av föreningens ekonomi och förvaltning
 5. för vårmötet och Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry. presentera be-rättelsen om föreningens verksamhet från föregående år
 6. för höstmötet utarbeta ett förslag till verksamhetsårets budget och verksamhetsplan
 7. verkställa besluten från föreningens möten
 8. sammankalla föreningen
 9. föra medlemsförteckning

Styrelsen kan tillsätta kommittéer för att handha speciella uppgifter.

§ 7

Föreningens bokföring avslutas kalenderårsvis och revisorerna bör granska föregående års räkenskaper och förvaltning före den 15 mars samt avge en berättelse över granskningen.

§ 8

Föreningens vårmöte hålls före den sista april samt höstmötet i oktober-november på av styrelsen fastställd plats.

På vårmötet behandlas följande ärenden:

 1. styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 2. revisorernas berättelse och beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvars-frihet för styrelsen och funktionärerna

På höstmötet behandlas följande ärenden:

 1. styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan
 2. al av föreningens ordförande och viceordförande vartannat år och årligt val av styrelsens övriga medlemmar
 3. val av två revisorer och två ersättare för dessa
 4. fastställande av medlemsavgifternas storlek

På bägge mötena behandlas även övriga ärenden, som styrelsen eller någon föreningsmedlem önskar ta upp till behandling. Förslag från medlemmarna skall likväl lämnas skriftligen till styrelsen senast 21 dagar före mötet, och då skall även bestämmelserna om möteskallelse i 24 § föreningslagen beaktas.

§ 9

Styrelsen sammankallar föreningen till extra möte. Dylikt möte bör sammankallas, då styrelsen anser det nödvändigt eller om minst 1/10 av medlemmarna anhåller om detta av styrelsen med anledning av särskilt angivet ärende.

§ 10

Kallelse till vår-, höst- eller extra möte bör ske minst 14 dagar före mötet antingen genom annons i minst en inom landskapet Åland utkommande tidning eller genom medlemsbrev. Övriga meddelanden tillställs medlemmarna på samma sätt ifall styrelsen inte beslutar om annat förfarande.

§ 11

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen skall beredas i föreningens styrelse och godkännas av två på varandra följande föreningsmöten, vilka hålls med minst en månads mellanrum. Beslutet om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen är giltig, då det blir godkänt med minst 3/4 av de avgivna rösterna.

Ifall föreningen upplöses, skall dess tillgångar överlämnas till Stiftelsen Ålands Cancerfond för att användas för i 2 § nämnda ändamål, med beaktande av de bestämmelser donatorerna eventuellt gett.

§ 12

I övrigt tillämpas det som stadgas i föreningslagen.