Ålands Cancerförenings Barn- och familjecancerfond

Av fondkapitalet ges bidrag till  

  • Barncancerfamiljer vid barnets insjuknande och vid återfall. Det årliga bidragets storlek bestäms på Ålands Cancerförenings r.f. höstmöte. Bidragets storlek är 800 euro. Bidraget ges för att underlätta barnets sjukhusvistelse; köpa böcker, spel m.m.
  • Till familjer där barnen behöver "lite extra" när någon i familjen har insjuknat i cancer.

Bidraget skall gagna de mottagande barnen.

Hur du ansöker

Bidraget är medlemsförmån och förutsätter att någon i familjen är medlem i Ålands Cancerförening r.f. Ansökningsblanketten får du från Cancerföreningens kansli, socialkuratorerna vid ÅHS eller så kan du skriva ut bilagan Ansökningsblankett nedan.

Bifoga läkarintyg eller motsvarande intyg om sjukdomen.