Vård, psykosocialt stöd och information

Dietisten vid ÅHS
Inom ÅHS finns en dietistmottagning som tar emot barn och vuxna i behov av kostbehandling. Dietisten kan ge individuellt anpassade kostråd till patienter med bland annat diabetes, fetma, födoämnesallergier, intoleranser, magtarmsjukdomar, undernäring och cancer. Dietisten kan även konsulteras för inneliggande patienter på vårdavdelningarna. För dietistbesök krävs läkarremiss från primär- eller specialsjukvården.

Läkarremiss krävs dock inte för onkologiska poliklinikens patienter som kan diskutera behov av dietistkontakt med sin egenskötare. Dietisten kan nås via ÅHS växel 5355 och har telefontid onsdagar kl. 12.15 - 13.15.

 

Hemsjukvård
Hemsjukvården i Mariehamn har dygnet runt service, kvälls- och nattjour på hela fasta Åland. Många av patienterna besöks regelbundet av hemsjukvårdspersonalen i sin hemkommun. Åtgärder som görs hemma är till exempel blodprovstagning, blodtrycksmätning, sårvård, byte av katetrar, injektioner, medicindelning, eftervård av operationer samt palliativ vård. Hembesök kostar 15 €/dygn (kan vara flera besök) eller 25 €/dygn om det är besök som tar mer tid än 30 min, och dessa ingår i högkostnadsskyddet. Hemsjukvården samarbetar med cancersjukskötaren, onkologiska polikliniken och läkarna inom ÅHS samt kommunernas hemtjänst/hemvård.

För att få kontakt med HSV bör i första hand sjukvårdspersonal kontakta hemsjukvården för rapport, detta för att få en så god vård som möjligt. Även du som patient kan direkt kontakta hemsjukvården i din hemkommun när du behöver hjälp. Hemsjukvården i Mariehamn tfn 538 455 tfn tid. må - fred kl. 8.30-9.00 och 13.15-14.00 eller vid akuta ärenden 0457 313 5821. Övriga kommuners telefonnummer finns i ”viktiga telefonnummer” i slutet av guiden.

 

Onkologisk/hematologisk poliklinik
Vid ÅHS finns onkologisk/hematologisk poliklinik där cancerpatienter kan få den medicinska behandling som ges vid cancersjukdom t.ex. cytostatikabehandling. På polikliniken tjänstgör specialistläkare inom onkologi och hematologi, sjukskötare, cancersjukskötare och sekreterare. Polikliniken är öppen dagtid för nya patienter som remitterats, patienter som har en pågående behandling och kontrollbesök efter avslutad behandling. Telefonrådgivning till patienter och anhöriga samt andra vårdgivare. Polikliniken samarbetar med socialkurator, sjukhuspräst, hemsjukvård, dietist och övriga på ÅHS.

Polikliniken är öppen må-to 8:00-15:45 fred 8:00-14:00 sjukskötare nås på tel 538514. Telefontid till läkare förmedlas via sjukskötaren.
Avdelningsskötaren kan kontaktas via e-post: agneta.lindberg-sjoblom@ahs.ax 

Cancersjukskötaren
Cancersjukskötaren vid ÅHS arbetar i team med onkologiska/hematologiska poliklinikens personal. Tyngdpunkten i arbetet är psykosocialt stöd till cancerpatienter och närstående under sjukdomstiden. Stöd och hjälp att hantera olika svåra situationer samt vara en kontaktlänk mellan olika instanser och sjukhus utanför Åland. Hembesök kan göras vid behov. Cancerskötaren kan nås via telefon 535175 eller 0457 529 1057 må-to kl. 8-15:45 fred 8-14:00..

 

Socialkuratorerna inom ÅHS
Socialkuratorernas huvudsakliga arbetsuppgifter:

Information och rådgivning i sociala frågor

 • Stödsamtal med patient och anhöriga
 • Bidra med sakkunskap vid planering av patientens vård, rehabilitering och uppföljning
 • Kartlägga patientens och de anhörigas sociala förmåner såsom exempelvis vårdbidrag/handikappbidrag från Fpa, rehabiliteringsstöd, stöd för närståendevård från hemkommunen och vid behov bistå med ansökan
 • Vara en kontaktlänk mellan olika instanser både intern och externt

  Ring socialkuratorerna via ÅHS växel 018 5355, telefontid kl. 12:30-13:00 alla vardagar.

   

  Sjukhusprästen
  Inom Ålands hälso- och sjukvård arbetar Maria Widén som sjukhussjälavårdare på deltid. Prästen kan nås via sjukhusets växel 5355 eller GSM 0457 5293003. E-post: maria.widen@ahs.ax eller maria.widen@evl.fi

   

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook