Sjukdomskostnader

Denna information tar upp de vanligaste avgifterna. För ytterligare information hänvisas till avgiftshandboken som finns på www.ahs.ax eller kontakta ÅHS ekonomiavdelning för ytterligare information.

                                                                                                                                

Allmänt om högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet gäller för de avgifter som är märka med #. Observera att patientavgifter vid vård utanför ÅHS ingår i högkostnadsskyddet (vid betalningsförbindelse från ÅHS eller vid akut sjukvård). Patienten skall visa upp kvitto till ÅHS:s ekonomiavdelning. Högkostnadsskyddet innebär att en patient som har erhållit vård och därtill hörande patientavgifter så att högkostnadsskyddet sammanlagt uppnås under kalenderåret erhåller därpå följande tjänst avgiftsfritt. Notera att tandvårdsavgifter och grundavgift för kortvarig institutionsvård inte ingår i högkostnadsskyddet. Grundavgiften faktureras därmed även efter uppnått högkostnadsskydd med undantag för personer som fyller 20 år eller mindre under kalenderåret. Tandvårdsavgifter ingår inte heller i högkostnadsskyddet.

Patienten ansvarar själv för uppföljningen av sina kostnader, men ÅHS´s datasystem är behjälpligt. Vid förfrågningar gällande högkostnadsskyddet kontakta ekonomiavdelningen, tfn (0)18-538410, tfn (0)18-535611 eller tfn (0)18-535161 eller via e-post kund.ekonomi@ahs.ax

 

 • Allmänt högkostnadsskydd på 475 €
  Högkostnadsskyddet gäller samtliga patienter som inte har rätt till lägre högkostnadsskydd utgående från nedan nämnda kriterier
 • Högkostnadsskydd för barn- och ungdomar är 100 €
  Högkostnadsskyddet gäller barn- och ungdomar t.o.m. det kalenderår de fyller 20 år är 100 €
 • Högkostnadsskydd för personer som under året fyller 75 år är 125 €
  Högkostnadsskyddet gäller personer som fyller 75 år eller mer under kalenderåret är 125 €

   

 • Högkostnadsskyddet beroende på inkomstnivå Det krävs att du lämnar in en kopia på beskattningsintyget för senast fastställda beskattning för att visa på din rätt till lägre högkostnadsskydd. Beskattningsintyget lämnas till information/växeln vid huvudentrén på sjukhusområdet eller direkt till ÅHS ekonomiavdelning eller skickas per e-post till kund.ekonomi@ahs.ax.
 • Högkostnadsskyddet för personer med beskattningsbar inkomst under 14 000 € i senast fastställda statsbeskattning uppgår till 125 €
 • Högkostnadsskyddet för personer med beskattningsbar inkomst på 14 000 € men under 16 000 € i senast fastställda statsbeskattning uppgår till 250 €

   

 • Högkostnadsskydd för sjukpensionärer på heltid är 250 € Högkostnadsskyddet gäller för personer med sjukpension, invalidpension eller rehabiliteringsstöd på heltid fr.o.m. första hela kalendermånaden som sjukpensionär och under perioden som rehabiliteringsstödsmottagare. När en person med sjukpension erhåller ålderspension har personen rätt att behålla det lägre högkostnadsskyddet om 250 € kalenderåret ut.

   

  Avgiftsfria tjänster
  Besök inom mödra-, barn- och skolhälsovården är avgiftsfria. Likaså är besök inom psykiatrisk öppenvård är avgiftsfri, förutom utfärdande av vissa intyg och dag- och nattsjukvård. För ytterligare information se handboken för patientavgifter.

   

  Arbetsskador och trafikskador
  Patientavgifter i samband med skador som täcks av arbetsskade- och trafikförsäkring ingår inte i de olika högkostnadsskydden.

   

  Avdelningsvård
  Patienten debiteras avgift för både in- och utskrivningsdagen. Om patienten har varit inskriven under 15 timmar debiteras endast en dygnsavgift. Likaså om patienten skrivs in efter kl. 22.00.

  Vid utskrivning från en institution och inskrivning på en annan institution samma dygn debiterar den utskrivande institutionen inte patientavgift för utskrivningsdygnet.

  Inskrivna patienter på institution i s.k. kortvarig vård erlägger dygnsavgifter enligt följande; Grundavgiften erläggs alltid för patienter kalenderåret efter att patienten fyllt 20 år, med undantag för vård vid medicinsk rehabilitering. Tilläggsavgift erläggs för vården i det fall högkostnadsskyddet inte är uppnått med undantag för medicinsk rehabilitering. Barn- och ungdomar erlägger en dygnsavgift på 35 €/dygn om högkostnadsskyddet inte är uppnått. Vid medicinsk rehabilitering erläggs dygnsavgift 25 € endast då patienten inte uppnått högkostnadsskyddet.

   

  Väntetid
  Vid en väntetid på 45 min eller längre vid en tidsbeställd mottagning (ej jour-och akutmottagning) återbetalas patientavgiften. Detta ska ske på patientens initiativ och utredning om väntetiden ska ske omedelbart vid mottagningen.

   

  Uteblivet besök
  Avgift på 48 € för inbokad mottagningstid som inte avbeställts.

   

  Avgifter markerade med # ingår i högkostnadsskydden.

 • Läkarbesök oberoende av specialitet 30 € # Avgift tillkommer för vissa intyg som skrivs i samband med läkarbesöket.
 • Telefonbesök till läkare 10 € # Tidbokad telefonkontakt mellan läkare och patient. Avgiften gäller inte inom primärvårdskliniken.
 • Förnyelse av recept utan besök (oberoende av antal recept) 10 € #
 • Besök på akutmottagningen, 48 € #
 • Tilläggsavgift vid remitterat akut besök från primärvården 18 € # till akutmottagningen.
 • Besök hos eller av vårdpersonal Avgiften gäller t ex inom hemsjukvården, diabetessjukskötare, fysioterapeut, ergoterapeut, talterapeut, hörselvårdsassistent, synterapeut, fotvård och vid serievård. Avgift tas även vid besök för utprovning av hjälpmedel.
 • Planerat till 30 min eller mindre 15 € #
 • Planerat till mer än 30 min  25 € #
 • Sjuktransport, enkelriktad resa och s.k. primärtransport 25 €
 • Diagnostisk undersökning (inkl. MR-undersökning) 30 € # Röntgenundersökningar är avgiftsfria
 • Poliklinisk dagkirurgi och omfattande åtgärder 48 € #
 • Dagkirurgi i operationssal 100 € #
 • Dag- eller nattvård (somatisk vård) 25 € #
 • Dag- eller nattvård vid psykiatrisk vård 12 € #
 • Uthyrning av hjälpmedel är avgiftsbelagt, hur mycket är beroende på låneperiod. I det fall det finns en rehabiliteringsplan är hjälpmedlen avgiftsfria. Om värdet av hjälpmedlen uppgår till mindre än 80 € ska patienten köpa hjälpmedlen. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet
 • Vissa beloppsgränser finns vid medicinsk rehabilitering t.ex. peruker
 • Vårddygnsavgift vid kortvarig institutionsvård
  • grundavgift (personer över 20 år) 15 €
  • tilläggsavgift (personer över 20 år) 35 € #
  • dygnsavgift för personer under 20 år 35 € #
  • dygnsavgift vid medicinsk rehabilitering 25 € # (uppgörande, uppföljning av vårdplan) Grundavgiften vid kortvarig institutionsvård tas ut även efter att högkostnads- skyddet uppnåtts. Undantag: barn- och ungdomar som erlägger endast en dygnsavgift på 35 € t.o.m. det kalenderår de fyller 20 år samt vid medicinsk rehabilitering där vården är avgiftsfri efter uppnått högkostnadsskydd.
 • Avgift för långvarig institutionsvård debiteras enligt betalningsförmåga.
 • Avgift för hemvårdsmaterial 50 € # Hemvårdsmaterial ges enligt ÅHS gällande regelverk och med en självrisk på 50 €. Om patienten önskar mer material än vad direktiven föreskriver betalas dessa av patienten utöver självrisken.
 • Intyg:

Friskhetsintyg 50 € #
C-intyg 25 € #
Övriga, enkla (TBC, livsmedelsintyg mm) 15 €
Övriga, omfattande 28 €

 

Rätten till vård för personer bosatta utanför Åland eller sjukförsäkrade i annat land än bosättningslandet
Personer bosatta i riket har rätt till akut vård. För planerad vård krävs betalningsförbindelse från hemorten eller att vården sker enligt vårdplan under tillfällig vistelse på Åland.

Personer bosatta i EU/EES länderna har rätt till nödvändig vård till vanlig patientavgift. Vänligen visa upp giltig ID-handling och europeiskt sjukförsäkringskort eller annat intyg. Personer bosatta i Norden behöver ej uppvisa europeiskt sjukförsäkringskort utan det räcker med ID-handling och adress på hemorten.

Personer bosatt på Åland men med sjukförsäkring utomlands, t.ex. i Sverige, vänligen uppvisa intyg eller europeiskt sjukförsäkringskort.

Personer bosatta utomlands men med sjukförsäkring i Finland vänligen uppvisa europeiskt sjukförsäkringskort eller annat intyg.

 

Ersättning för läkemedelskostnader
Du får ersättning för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som har ordinerats med recept för behandling av din sjukdom. Du kan få ersättning endast för de preparat som läkemedelsprisnämnden (Hila), som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, har godkänt som ersättningsgilla.

Du får ersättning för de läkemedel som du köpt, efter att du betalat initialsjälvrisken i sin helhet. Initialsjälvrisken är 50 € per kalenderår. Initialsjälvrisken gäller inte barn och unga. Den tillämpas först från början av det år då man fyller 19 år.

Du får i regel ersättningen för ditt läkemedel redan på apoteket, när apoteket elektroniskt har kontrollerat din rätt till ersättning hos FPA. På apoteken finns också uppgifter i realtid om hur mycket du har betalat i initial självrisk.

Du får ersättning endast för nödvändiga läkemedelskostnader. Kostnaderna betraktas som nödvändiga om du på en och samma gång köper läkemedel i en mängd som motsvarar högst tre månaders behandling. Du får ersättning för en ny sats läkemedel först när du förbrukat nästan hela den föregående satsen och du använt läkemedlet enligt doseringsanvisningen.

Hur stor ersättning du får beror på vilken ersättningsklass det aktuella preparatet hör till. Det finns tre ersättningsklasser:

• grundersättning 40 %
• lägre specialersättning 65 %
• högre specialersättning 100 %, du betalar ändå självrisk 4,50 €/läkem./köp.

 

Ersättningen dras av från läkemedlets pris. Om läkemedlet omfattas av referensprissystemet får du inte ersättning för den eventuella andel som överstiger referenspriset. Den andel som du själv har betalat av priset på ersättningsgilla receptbelagda läkemedel räknas in i årssjälvrisken för läkemedel. År 2017 är årssjälvrisken 605,13 €. Om årssjälvrisken överskrids har du rätt till tilläggsersättning. Då betalar du under resten av året en självrisk på 2,50 € för varje ersättningsgillt läkemedel. Du kan kontrollera ditt läkemedelstak med att logga in på www.fpa.fi/etjanst med dina personliga bankkoder, på www.fpa.fi/sokmedicin hittar du information om vilka läkemedel som är ersättningsbara.

 

Tandvård
FPA ersätter en del av kostnaderna för behandling av mun och tänder hos en privattandläkare samt en del av kostnaderna för laboratorie- och röntgenundersökningar som ordinerats av en tandläkare. En förutsättning för att datortomografi- och magnetundersökningar ska ersättas är att undersökningen ordinerats av den behandlande specialisttandläkaren.

Du kan få ersättning en gång vartannat kalenderår för en undersökning av mun och tänder som utförts av en tandläkare. Ersättning kan ändå betalas en gång per kalenderår om ditt hälsotillstånd kräver detta. I en dylik situation tar tandläkaren ställning till behovet av tätare kontroller och meddelar FPA om detta.

Du kan också få ersättning för kostnaderna för undersökning och behandling hos en munhygienist om de grundar sig på en ordination av en privattandläkare.

 

FPA ersätter inte

 • kostnader för tandvård som uppkommit vid besök inom den offentliga hälso- och sjukvården
 • kostnader för kosmetiska åtgärder (t.ex. blekning av tänder)
 • kostnader som protetiska åtgärder medför
 • kostnader som uppkommit under en period då du vårdats på ett offentligt sjukhus eller en offentlig inrättning

   

  Minneslista för den som ansöker om ersättning för tandläkarvård

 • ansökan skall göras inom sex månader från det att tandläkarräkningen har betalats
 • ansökan på blankett SV 126 (tandläkararvoden) och skickas in till FPA:s byrå

  De flesta tandläkarmottagningar ger FPA-ersättningen direkt på mottagningen och då behöver du inte göra en ansökan.

   

  Tandvård via ÅHS
  Barn- och ungdomar samt unga vuxna upp till 28 år kan få sin tandvård via ÅHS. Tandvård för personer under 19 år är avgiftsfri förutom föreskrivna läkemedel samt intyg och kopior. För övriga patienter gäller fastställda avgifter. Avgifterna är lägre än de avgifter som privata tandläkare debiterar, men FPA ersätter en del av kostnaden för privat tandvård. En avgift om 48 € debiteras för uteblivet besök och sena återbud även för personer under 19 år. Se vidare ÅHS avgiftsstadga.

  Vissa patientgrupper med allvarliga långvariga sjukdomar kan också få tandvård via ÅHS. Ålands landskapsregering beslöt 2.5 2013 med stöd av 39 §, landskapslagen om hälso- och sjukvård, om de prioriterade grupperna till exempel patienter med insulinbehandlad diabetes, patienter som strålbehandlas mot huvud-halsregionen samt patienter med reuma och reumarelaterade sjukdomar (med remiss från reumaläkare).

  Garantipensionärer tillhör också de grupper som kan få sin tandvård inom ÅHS. Gravida erhåller också tandvård via ÅHS och betalar enligt ÅHS taxa. Tandvården har verksamhet i Mariehamn och i Godby.

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook