Service och stöd vid funktionsnedsättning

Syftet med lagen om service och stöd på grund av handikapp eller handikappservicelagen som den allmänt kallas, är att främja funktionshindrades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämlika och jämställda medlemmar i samhället. Ett av syftena är också att påverka attityden hos allmänheten och att förebygga och undanröja de hinder som funktionsnedsättningen medför. Kommunerna har ansvar för att tjänster och stöd ordnas i tillräcklig utsträckning. Lagen och förordningen stadgar om dels särskild skyldighet för kommunen att ordna service, så kallade subjektiva rättigheter, dels behovsprövad service och stöd.

Närmare information om service enligt handikappservicelagen och om eventuella lagrevideringar får du från socialkansliet i din hemkommun eller från Ålands handikappförbund.

 

Serviceboende
Serviceboende ordnas för den som är gravt funktionsnedsatt, det vill säga som på grund av sitt funktionsnedsättning eller sin sjukdom fortlöpande, under olika tider av dygnet eller annars i särskilt stor utsträckning behöver en annan persons hjälp för att klara av sina dagliga sysslor.

Till serviceboende hör bostad samt sådana tjänster i anslutning till boendet som är nödvändiga för det dagliga livet. Tjänster som kan behövas är till exempel hjälp med att förflytta sig, hjälp med på- och avklädning, personlig hygien, mathushållning och städning av bostaden samt övriga tjänster som behövs för att vardagen skall fungera.

Serviceboende kan ordnas antingen i den svårt funktionshindrade personens

 • egen ägarbostad, hyresbostad eller annan motsvarande bostad elleri servicehus, serviceboendegrupp eller i annan boendeenhet.
 • Tjänsterna eller servicen kan ordnas genom bland annat
 • personlig assistans,
 • hemtjänst eller hemvård,
 • stöd för närståendevård,
 • hemsjukvård
 • en kombination av dessa stödformer och vid behov genom individuella servicelösningar

   

   

  Färdtjänst och ledsagarservice
  Med färdtjänst menas resor som hör till det dagliga livet, det vill säga resor för arbete, studier, rekreation med mera. Färdtjänsten kan kompletteras med ledsagarservice. Kriteriet är gravt funktionshinder och som gravt funktionshindrad betraktas den som har särskilda svårigheter att röra sig och som inte på grund av sitt funktionshinder kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter. För gravt funktionshindrade har kommunen särskild skyldighet att ordna färdtjänst, minst 18 enkelresor per månad, förutom resor för arbete och studier. Transportservice kan även ges med stöd av socialvårdsförordningen för personer som inte fyller kriteriet för gravt funktionshinder. Kommunen har då rätt att pröva hur många resor som beviljas. Ytterligare information får du från socialkansliet i hemkommunen.

   

  Ändringsarbeten i bostaden
  En gravt handikappad person får ersättning för skäliga ändringsarbeten i en bostad, som är nödvändiga för att personen ska ha möjlighet att klara sig på egen hand. Det gäller till exempel breddning av dörrar, byggandet av ramp(er), omändringsarbeten i toalett och badrum, ändring av fasta inventarier och utbyte av byggnads- och inredningsmaterial i den funktionshindrades varaktiga bostad. Det är alltid skäl att kontakta hemkommunens socialkansli innan man påbörjar ändringsarbeten ifall man tänker ansöka om ersättning.

   

   

  Redskap och maskiner
  Ersättning kan beviljas för redskap och anordningar som hör till bostaden. Hit hör stödhandtag, lyftanordningar, alarmanordningar eller andra motsvarande redskap och anordningar som blir fast installerade i bostaden. Ersättning för kostnader för anskaffning av redskap, maskiner eller anordningar och som inte hör till den medicinska rehabiliteringen betalas till en funktionshindrad som på grund av sin funktionsnedsättning behöver dessa för att kunna förflytta sig, kommunicera eller klara sig hemma eller på sin fritid.

  Ersättningen uppgår till hälften av den funktionshindrades faktiska kostnader för anskaffningen. Kostnaderna för sådana nödvändiga ändringsarbeten som till följd av handikappet måste utföras på redskap, maskiner eller anordningar av standardmodell ersätts dock i sin helhet. Kommunen kan även utan ersättning ställa redskap och anordningar som hör till bostaden till en gravt funktionshindrad persons förfogande.

   

   

  Personlig assistans
  Personlig assistans är en så kallad ”subjektiv rättighet” för personer som uppfyller lagens krav om ”gravt handikapp”. Kostnaderna för avlönandet av personlig assistans kan ersättas om en person med funktionsnedsättning behöver en annan persons hjälp i de dagliga sysslorna, i arbete och studier, i fritidsaktiviteter, i samhällelig verksamhet samt i upprätthållande av sociala kontakter. Hjälpen gäller både i eller utanför hemmet. Den funktionshindrade kan vid behov få handledning och hjälp med det administrativa arbetet. Har du frågor vänd dig till socialkansliet i hemkommunen.

   

  Ekonomiskt stöd
  En person med funktionsnedsättning kan ytterligare få ersättning för extra kostnader för specialkost eller specialnäringspreparat som han/hon måste använda under en lång tid och regelbundet. Extra klädkostnader kan ersättas då funktionsnedsättningen innebär att kläderna slits snabbare än normalt eller att konfektionskläder och vanliga skor inte kan användas. Ortopediska skor ersätts däremot inom ramen för medicinsk rehabilitering.

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook