Rehabilitering

Tala med din läkare när du behöver rehabilitering. Din vårdande läkare eller företagsläkare bedömer om rehabilitering kunde vara till nytta med tanke på din sjukdom. Om läkaren anser att du behöver rehabilitering får du ett utlåtande om ditt rehabiliteringsbehov.

Läkarutlåtandet ska berätta

 • vilken sjukdom eller vilket funktionshinder du har
 • hurdan rehabilitering läkaren rekommenderar
 • motiveringar varför du behöver rehabilitering
 • hur sjukdomen eller funktionsnedsättningen begränsar din arbets- och funktionsförmåga
 • målsättningen med rehabiliteringen
 • bedömning av hur sjukdomen eller handikappet utvecklas

   

  Om utlåtandet gäller krävande medicinsk rehabilitering behövs dessutom en rehabiliteringsplan om inte uppgifterna framgår av läkarutlåtandet (B-utlåtande).

  Yrkesinriktad rehabilitering för personer med nedsatt funktionsförmåga, krävande medicinsk rehabilitering för under 65-åringar och psykoterapi för vuxna hör till FPA:s lagstadgade uppgifter. Om du har varit sjuk och fått sjukdagpenning 60 vardagar eller ansöker om sjukpension reder FPA ut om du behöver rehabilitering. FPA kan också enligt prövning bevilja yrkesinriktad och medicinsk rehabilitering (t.ex. familjerehabilitering för barn) inom ramen för de medel som riksdagen årligen fastslår.

   

  Rehabilitering för unga med funktionsnedsättning
  Om du är 16–19 år och riskerar bli arbetsoförmögen utreder FPA om du kan ha hjälp av rehabilitering innan du kan få ett pensionsbeslut. Du hänvisas då i första hand till yrkesinriktad rehabilitering eller utbildning. Under yrkesinriktad rehabiliteringen får du rehabiliteringspenning som är minst 30,41 €/dag. Under mellanperioderna är rehabiliteringspenningen 20 % lägre. Du kan samtidigt få handikappbidrag.

   

  Rehabilitering för vuxna
  FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering för personer i arbetslivet, som på grund av sjukdom eller skada med hänsyn till helhetssituationen har märkbart försämrade studie- och arbetsmöjligheter.

  Den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen ersätter från och med 1.1.2017 arbetsprövning, arbetsträning och arbetsträning för mentalvårdsklienter. Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering kan passa dig om du på grund av sjukdom och din helhetssituation behöver individuellt stöd av en arbetstränare för val av arbetsuppgift, yrkesbransch eller studieinriktning. Tränaren kan också stödja dig att bli sysselsatt som arbetstagare eller företagare. Rehabiliteringen sker i form av individuell rehabilitering som genomförs enligt dina rehabiliteringsmål. I rehabiliteringen kan till exempel ingå några dagar med gruppverksamhet om det stöder ditt rehabiliteringsmål. Man försöker anordna rehabiliteringen inom pendlingsregionen, dvs. så nära ditt hem som möjligt. Behandlingen av din sjukdom ska ha kommit så långt att du kan förbinda dig till att arbeta på arbetsplatsen. Det finns 3 alternativa servicelinjer för sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering: arbetsprövning, arbetsträning samt arbetsprövning och arbetsträning. FPA hjälper dig att välja den servicelinje som bäst lämpar sig för ditt rehabiliteringsbehov. För dem som redan är i arbetslivet och som förvärvsarbetat länge (över 5 år) ordnas den yrkesinriktade rehabiliteringen i allmänhet i första hand av en arbetspensionsanstalt.

  Den behovsprövade rehabiliteringen kompletterar FPA:s krävande medicinska rehabilitering. Den viktigaste målsättningen för den behovsprövade rehabiliteringen är att stöda arbets-, studie- och funktionsförmågan.

  Sjukdomsinriktade rehabiliterings- och anpassningskurser ordnas både som krävande medicinsk rehabilitering och behovsprövad rehabilitering för olika sjukdomsgrupper.

  Rehabiliterande psykoterapi kan stöda klientens studie- eller arbetsförmåga, då rehabiliteringsbehovet orsakas av psykisk sjukdom.

   

  Krävande medicinsk rehabilitering
  Den krävande medicinska rehabiliteringens syfte är att förbättra förutsättningarna för aktivitet och delaktighet i det dagliga livet. Villkoren för beviljande är att

 • personen är under 65 år
 • personen inte är intagen för offentlig sluten vård personen har betydande svårigheter att klara av aktiviteterna i det dagliga livet och att vara delaktig personen har en sjukdom eller funktionsnedsättning och därmed förknippad aktivitetsbegränsning eller delaktighetsinskränkning som kräver rehabilitering i minst ett år
 • rehabiliteringen ges inte i omedelbar anslutning till sjukvård
 • rehabiliteringens målsättningar är inte enbart terapeutiska, utan de ska också göra det möjligt för klienten att klara aktiviteterna i det dagliga livet och vara delaktig
 • behovet av rehabilitering ska vara välmotiverat

   

  Tonvikten ligger på

 • planering och genomförande av rehabiliteringen på en mer individuell nivå än tidigare allt efter klientens behov
 • klientens och den närmaste kretsens aktiva roll
 • samverkan med aktörer som är viktiga för klienten t.ex. i klientens daghem, skola eller servicehus med klientens personliga assistent

  Den krävande medicinska rehabiliteringen baserar sig på en rehabiliteringsplan som gjorts upp inom den offentliga hälso- och sjukvården.

   

   

  AMS rehabiliteringsservice
  Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)) kan ge råd och hjälp i frågor som rör byte av arbete/yrke och kan också stå till tjänst med åtgärder, i första hand till arbetslösa personer, men också i vissa fall till personer som har rehabiliteringsstöd, för att underlätta möjligheterna att hitta eller återgå till ett lämpligt arbete. I första hand kommer den allmänna servicen i fråga men förutom den kan man få utökad service.

  Åtgärder som kan komma i fråga är till exempel:

 • rådgivning
 • remittera till utredning av arbetsförmågan
 • ordna möjlighet att arbetspröva på arbetsplats
 • sysselsättningsstöd till arbetsgivare som anställer person med funktionshinder
 • stöd till arbetslösa personer med funktionshinder som startar företagsverksamhet
 • ekonomiskt stöd till arbetsgivare för omändringar på arbetsplatsen som är nödvändiga för att en person med funktionshinder skall kunna anställas eller stanna kvar i arbete
 • arbetspsykolog

   

  Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS), Elverksgatan 5, 22100 Mariehamn, tfn 25000, e-post: info@ams-aland.fi hemsida: www.ams.ax

   

  Medicinsk rehabilitering – försäkringsbolag
  Arbetspensionskassorna har också skyldighet att rehabilitera personer med olika skador och sjukdomar som är kvar i arbetslivet. Detta sker i praktiken på så sätt att arbetsgivarens pensionsförsäkringsbolag bedömer och besluter om rehabilitering beviljas. Därefter köps rehabiliteringstjänster från olika serviceproducenter. Försäkringsbolagen har ett särskilt ansvar för rehabilitering men har även rätt att pröva ändamålsenligheten.

   

  Medicinsk rehabilitering – hälsovården
  Oberoende av ålder kan en betalningsförbindelse för medicinsk rehabilitering ges av hälsovården. Detta under förutsättning att patienten uppfyller kraven för medicinsk rehabilitering. Betalningsförbindelsen utfärdar överläkaren vid respektive enhet vid Ålands centralsjukhus. Märk att bedömning av behovet alltid sker på medicinska grunder och att det är klinikchefen för respektive klinik som godkänner/avslår betalningsförbindelsen. För närmare diskussion kan du kontakta din behandlande läkare. Som medicinsk rehabilitering kan beviljas rehabilitering på anstalt, fysioterapi, ergoterapi, talterapi, neuropsykologisk rehabilitering, psykoterapi, hjälpmedel samt anpassningsträning.

   

  Rehabiliteringspenning
  Förmånerna för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering och rehabiliteringspenning är

  • rehabiliteringspenning

  • ersättning för uppehälle

  • prövningsbaserat rehabiliteringsunderstöd

   

  Du kan få rehabiliteringspenning om du är 16–67 år och deltar i heldagsrehabilitering för att kunna fortsätta i arbetslivet eller komma in i eller återvända till arbetslivet. Unga med funktionsnedsättning kan få rehabiliteringspenning också för läroavtalsutbildning.

  Rehabiliteringspenningen är oftast lika stor som sjukdagpenningen. När du deltar i rehabilitering kan du enligt prövning också ha rätt till en skattefri ersättning för uppehälle 9 €/dag. Du kan också få rehabiliteringsunderstöd enligt prövning om du deltar i arbetspraktik.

  FPA kan betala partiell rehabiliteringspenning om en arbetstagare eller företagare på grund av rehabilitering har förkortat sin arbetsdag minst 40 %. Den partiella rehabiliteringspenningen är hälften av den egentliga rehabiliteringspenningen.

  Ansökan: www.fpa.fi/etjänst, 4 månader retroaktivt.

  Anpassningsträningskurser vid Härmä Rehabiliteringscenter

  Anpassningskurserna riktar sig till dig med cancer, prostatacancer eller bröstcancer som är i arbetslivet, som ska återgå i arbete, som har rehabiliteringsstöd, eller som står utanför arbetslivet. Kursen är främst för dig som är i slutskedet av din behandling av sjukdomens initialfas eller i uppföljningsfasen av behandlingen. Lämplig tidpunkt varierar och är beroende på din individuella situation. Kursperioden är 5 dygn med 10 deltagare. Parkurs innebär att en anhörig/närstående deltar hela kursperioden. Kursspråket är svenska och kursen genomförs på Härmä Rehab.

  Kursens målsättningar är att säkerställa eller förbättra klientens arbets- och funktionsförmåga, ge information och kunskap om cancersjukdomen, behandlingen och egenvården samt att både klient och anhörig/närstående får stöd att hantera den situation som sjukdomen orsakar, för att kunna fortsätta på bästa möjliga sätt i den vardag som sjukdomen förändrat. Andra målsättningar är att hitta resurser som behövs för att leva med sjukdomen, att förstå betydelsen av sunda levnadsvanor samt skapa ett fungerande nätverk för kamratstöd.

  Ansökan

  FPA:s ansökningsblankett KU132r och bifogat B-läkarintyg med rekommendation till kursen lämnas till FPA. FPA bekostar rehabiliteringen och beviljar platserna samt ersätter en del av resekostnaderna. Ansök till kurserna i god tid!

   

  Anpassningskursen ”Lära sig leva med cancer” arrangeras årligen februari/mars av Ålands Cancerförening r.f.
  Stöd- och undervisningsprogram för cancerpatienter och deras anhöriga
  Kursens innehåll:

  Under ledning av bl.a. läkare, sjuksköterskor, dietist, fysioterapeut, cancerjukskötare träffas vi åtta kvällar och samtalar kring:

 • Människokroppen och cancersjukdom
 • Utredning och behandling av cancer
 • Hälsoproblem och biverkningar vid behandling
  Kost och näring
 • Att tala om cancer
 • Rollen som anhörig/närstående
 • Förändring och anpassning
 • Avspänningsövningar
  Samhällets stöd och resurser
 • Naturmedel och s.k. alternativa behandlingsmetoder
 • Aktuell forskning
   

Plats: HandiCampen vid Nyfahlers, Skarpansvägen 30
Deltagare: Cancerpatienter och deras anhöriga/närstående.
Max 20 personer/kurs.
Kursarrangör: Ålands Cancerförening r.f.

Kommentarer av deltagare: ”Fantastiskt att få så mycket information av duktiga och kunniga föreläsare”, ”Kursen är nyttig och bra planerad, min man förstår mig bättre när han har fått kunskap om min sjukdom”. Kunde bearbeta många fördomar, såg sjukdomen i ett annat ljus och kursen gav mig krafter (av en anhörig)”. ”Alla borde gå den här kursen”.

 

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook