Övrig stödservice

Hemservice/hemtjänst
Kommunal hemservice kan beställas via socialkansliet i din hemkommun. Servicen är avgiftsbelagd och avgiften är beroende av dina bruttoinkomster. Som grund för regelbunden hemservice finns en vård- och serviceplan som klienten gör upp tillsammans med hemserviceledaren. Förutom hemservice, som också kan vara tillfällig, har kommunerna andra stödtjänster som exempelvis måltidsservice, städservice, trygghetslarm, snöröjning, färdtjänst enligt socialvårdsförordningen.

I Mariehamn hjälper hemtjänsten till med den personliga omvårdnaden och personalen består av utbildade närvårdare. I Mariehamn utförs varken städning eller snöröjning av hemtjänsten. Servicen kan variera mellan kommunerna och därför är det alltid skäl att kontakta socialkansliet i hemkommunen för närmare information.

 

Hemsjukvård
Hemsjukvård innebär sjukvårdstjänster i hemmet och kan fås genom hemsjukvården vid Ålands Hälso- och Sjukvård. Tjänsterna är avgiftsbelagda och ingår i högkostnadsskyddet. Har du frågor rörande hemsjukvård kontakta hälso- och sjukvårdsmottagningen i din kommun, Godby hemsjukvård eller Mariehamns hemsjukvård för närmare information. Materialutdelning, tfn. 538 484, hemsjukvården 538 455 måndag-fredag kl. 8.30-9.00 samt kl. 13.15-14.00. Akuta ärenden hänvisas till mobiltelefon 0457 313 5821 dygnet runt.

 

Stöd för närståendevård
Stöd för närståendevård innebär det vårdarvode och de stödtjänster som beviljas den person som vårdar en närstående. Förutsättningen är att personen som vårdas behöver hjälp med att till exempel sköta sin hygien, tillreda sin mat, äta och/eller behov av tillsyn på grund av minnesstörningar och oro. Personen ifråga kan inte komma tillrätta ensam eller kan bli i behov av en annan vårdinsats, om inte stöd för närståendevård beviljas.

På Åland tillämpas rikets lag om stöd för närståendevård med vissa avvikelser från och med den 1 januari 2009. Stöd för närståendevård är kommunens ansvarsområde. Mellan närståendevårdaren och kommunen görs ett avtal, där man kommer överens om vårdarvode, ledighet för närståendevårdaren samt övriga frågor som gäller vården. Därutöver gör man i samråd med socialarbetaren upp en vård- och serviceplan, där närståendevårdarens arbetsuppgifter, rätt till ledighet och även den övriga servicen som behövs för att trygga omsorgen preciseras. Med övrig service menas hemsjukvård, hemservice, avlastning, anhörig-stöd samt andra social- och hälsovårdstjänster som är nödvändiga. Ansökan görs i samband med ett hembesök av socialarbetaren i din hemkommun, och nödvändiga blanketter fylls i tillsammans med den sökande. I regel krävs inte läkarutlåtande som bilaga till ansökan (i Mariehamn). Kontakta socialkansliet i din hemkommun för närmare information.

Vårdaren har rätt till fem dygn ledigt per sådan kalendermånad, under vilken vårdaren oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Alla som har avtal med kommunen om stöd för närståendevård har rätt till två dagar ledighet per månad. Dygnen kan även sparas och användas för en längre sammanhängande ledighet.

 

Utkomststöd
Rätt till utkomststöd har personer som inte genom förvärvsarbete eller andra inkomster kan försörja sig. Utkomststödet är alltid en sista utväg när alla andra stödsystem är uttömda. Utkomststödet är behovsprövat och beloppets storlek är beroende av inkomster och utgifter i varje enskilt fall. Kommunerna följer en i lag fastställd norm.

Exempelvis är utkomststödets grunddel för ensamstående 508,69 € (fr.o.m. 1.2.2017). Utöver grunddelen kan man beroende på situationen få ekonomisk hjälp för till exempel boendeutgifter, hälsovårdsutgifter samt för flyttning till annan kommun.

 

Exempel på utkomststödsberäkning (källa: Socialkansliet i Mariehamn):

 • Grunddel för ensamstående 508,69 €
 • Hyra 550,00 €
 • Summa utgifter 1058, 69 €
 • Arbetslöshetsdagpenning 610,00 €
 • Bostadsbidrag 370,00 €
 • Summa inkomst 980,00 €
 • Skillnad utgifter/inkomster -78,69 €
 • Sökanden är berättigad till 78,69 € i utkomststöd

  Kontakta socialkansliet i din hemkommun för närmare information.

   

  Garantipension
  Från och med den 1 mars 2011 har Folkpensionsanstalten (FPA) beviljat en så kallad garantipension vilken höjer den nuvarande grundpensionen för personer bosatta i Finland till 760,26 € per månad (ensamstående med full folkpension och garantipension 2017).

   

  Postutdelning till bostaden
  Personer med funktionshinder kan få posten levererad till dörren i de fall det finns ett läkarutlåtande som förordar hembärning. Tjänsten gäller för ensamboende och par, där båda parter har funktionshinder, förutsatt att landskapet beviljar medel för ändamålet. Intresserad av att veta mer, kontakta Posten Åland på tfn 6360 (växel).

   

  Intressebevakare
  En intressebevakare kan utses för personer som på grund av sjukdom, störning i de psykiska funktionerna, försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak inte själva klarar av att bevaka sina egna intressen eller sköta sina ekonomiska angelägenheter. En skriftlig anmälan eller ansökan görs till Statens ämbetsverk på Åland, Magistratsavdelningen eller till Ålands tingsrätt. För att konstatera ett behov av en intressebevakare skall ett läkarutlåtande alltid inlämnas. Till intressebevakare kan utses någon anhörig eller närstående person eller en s.k. allmän intressebevakare. En allmän intressebevakare sköter intressebevakningsuppdrag i tjänsten. På Åland finns en allmän intressebevakare och två allmänna intressebevakningssekreterare vid Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå. Vid frågor gällande intressebevakning kan man vända sig till Statens ämbetsverk på Åland, Magistratsavdelningen, tfn 635 270 eller e-post info@ambetsverket.fi eller läsa mera om detta på hemsidan www.magistraten.fi.

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook