När ett barn insjuknar

Stöd från Folkpensionsanstalten (FPA)
Om ett barn insjuknar ersätter FPA en del av privatläkar- eller privattandläkararvodena och en del av kostnaderna för undersökning och behandling som ordinerats av läkare. För mediciner som ordinerats av läkare kan man få grundersättning eller specialersättning. Sjukdomen avgör alltid rätten till specialersättning. För stora läkemedelskostnader kan man få tilläggsersättning. För kostnader för resor och övernattning i samband med behandling och undersökningar kan följeslagaren och barnet få ersättning. (För närmare upplysningar om sjukvårdsersättningar se FPAs broschyr ”Hälsa och rehabilitering”).

Ersättningar för sjukvårdskostnader skall sökas hos FPA inom sex månader efter att räkningen har betalats. Allt fler läkar- och tandläkarstationer kan mot fullmakt av patienten eller föräldrarna till en barnpatient dra av ersättningen direkt från arvodet. Då betalar patienten endast skillnaden mellan arvodet och ersättningen. Apoteket drar vanligtvis direkt av läkemedelsersättningarna från läkemedelspriset. För att få denna direktersättning på läkarstationen eller apoteket skall man ha FPA-kortet med sig.

 

Möjligheter till frånvaro från arbete för föräldern
Den tillfälliga vårdledigheten, partiell vårdledighet och frånvaro av tvingande familjeskäl, beror på hurudant arbetsavtal man har, till exempel om det följer ett tjänstekollektivavtal eller enbart arbetsavtalslagen (FFS 55/2001). Följande information är enligt tjänstekollektivavtalet för landskapet Åland. Avtalet är i kraft tills ett nytt avtal blir gällande. Detaljer i arbetsavtalslagen som avviker från tjänstekollektivavtalet anges inom parentes om inte annat nämns.

 

Tillfällig vårdledighet
Om en arbetstagares barn under 12 år (10 år enligt arbetsavtalslagen) eller som är handikappat eller långtidssjukt plötsligt insjuknar har arbetstagaren rätt till tillfällig vårdledighet i högst fyra arbetsdagar. Ledigheten är avsedd för vård av barnet eller ordnande av vården. Tillfällig vårdledighet kan tas ut av endast en förälder i taget. Om arbetstagaren är tillfälligt vårdledig mer än tre dagar med samma sjukdomsfall hos ett barn, fordras ett sjukintyg gällande barnets sjukdom. En tjänsteman betalas lön för tillfällig vårdledighet, dock för högst tre arbetsdagar (arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för vårdledigheten).

 

Partiell vårdledighet
En tjänsteman (arbetstagare) som varit anställd hos samma arbetsgivare sammanlagt minst sex månader under de senaste 12 månaderna kan få partiell vårdledighet för att vårda sitt barn eller ett annat barn som varaktigt bor i samma hushåll till utgången av barnets andra läsår i grundskolan. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt får partiell vårdledighet användas till utgången av barnets tredje år i grundskolan.

En förälder till ett handikappat eller långtidssjukt barn som är i behov av särskild vård och omsorg kan likväl få partiell vårdledighet till utgången av det kalenderår då barnet fyller 18 år. Arbetstagaren ska ansöka om partiell vårdledighet senast två månader före ledighetens början.

Endast i tjänstekollektivavtalet för landskapet Åland definieras handikappade eller långtidssjuka barn. Som handikappade eller långtidssjuka barn anses barn som har svåra sjukdomar eller skador; hit räknas leukemi eller andra elakartade tumörer, svåra hjärtfel, svåra olycksfall och brännskador, svårbalanserad diabetes och inledningsskedet vid behandling av diabetes, svåra mentala rubbningar, svår utvecklingsstörning, svår bronkialastma och svår ledgångsreumatism samt andra sjukdomar, skador och sjukdomstillstånd som till sin svårighetsgrad är jämförbara med de ovan nämnda sjukdomarna.

 

Frånvaro av tvingande familjeskäl
En tjänsteman (arbetstagare) har rätt till tillfällig oavlönad frånvaro från arbetet om hans eller hennes omedelbara närvaro i hemmet eller annorstädes är nödvändigt på grund av en oförutsägbar och tvingande orsak i samband med sjukdom eller olycka som drabbat hans eller hennes familj. Arbetsgivaren skall underrättas så fort som möjligt och arbetsgivaren kan begära en tillförlitlig utredning om orsakerna till frånvaron.

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook