Kommunernas cancerersättningar

Kommunernas ersättningar vid cancervård

Brändö, Eckerö, Finström, Hammarland, Jomala (se ”ekonomiskt stöd Jomala diakoniförening”), Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Sottunga och Sund ersätter inte cancervården.

 

Föglö
Bidrag kan ansökas från Föglö Cancerfond. Kontakta socialsekreterare Tina Jansén telefon 50 151 eller email socialsekreterare@foglo.ax 

 

Geta
Kommuninvånarna i Geta kommun har möjlighet att ansöka om medel ur cancerfonden för kostnader som uppstått under sjukdomsperioden. Sökande kan beviljas medel ur fonden med en summa upp till 500 euro, en gång per år. Medel beviljas inte till anhöriga eller till dödsbon.

Sökande kan ställa en fritt formulerad ansökan, läkarintyg eller annat eventuellt intyg på cancerdiagnos samt underlag för vårdkostnader till;
Geta kommun
Socialnämnden
Getavägen 2115
22340 Geta

 

Saltvik
Social- och omsorgsnämnden i Saltvik beviljar bidrag för cancersjukdom i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (Kfge 105 §/7.12.2015).  Bidrag för cancersjukdom kan beviljas som engångsersättning om max 500 euro/sökande, enligt en fritt formulerad ansökan. Bidrag beviljas under förutsättning att det finns kvarvarande medel. Av ansökan bör framgå bankkontonummer dit bidraget skall betalas, samt bifogas intyg från Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) i vilket framgår datum när cancersjukdomen konstaterades. För mer information kontakta socialkansliet tel 489 030.

 

Vårdö
Socialnämnden i Vårdö ersätter nedanstående kostnader för cancervård efter en självrisk om 350 €/år och inkomstprövning.

Följande kostnader ersätts:

  • Poliklinikavgifter och vårddygnsavgifter som uppkommit p.g.a. cancersjukdom, dock inte långvårdsavgifter på institution
  • Självriskandelar på resor (reseersättning ansöks i första hand från FPA).
  • Receptbelagda mediciner (mot uppvisat recept).

Följande inkomstgräns gäller:
1 person: 1 000 €/månad
2 personer: 1 500 €/månad
3 personer: 2 000 €/månad
4 personer: 2 500 €/månad
5 personer: 3 000 €/månad
6 personer: 3 500 €/månad
7 personer: 4 000 €/månad
8 personer: 4 500 €/månad

Kostnaderna skall vara av sådan art att de inte ersätts med stöd av annan lag, förordning eller privat försäkring. Alternativ vård ersätts inte.
Ersättning beviljas för ansökningar inlämnade i januari retroaktivt för föregående kalenderår.

Så här söker du ersättning
Skicka ett diagnosintyg till socialkansliet. Diagnosintyg fås av socialkurator eller cancersjukskötare på det aktuella sjukhuset. Du kan begära att intyget skickas direkt till socialkansliet. Lämna kvitton och bankkontonummer till socialkansliet. Du bör själv förskottera avgifterna, då ersättningen betalas mot kvitto. I speciella fall, utkomststödsklienter, kan socialnämnden förskottera kostnaderna.
Kontakta socialsekreteraren för ytterligare information.

 

Ekonomiskt stöd, Jomala Diakoniföreningen r.f.
Cancerpatienter, vilka är bosatta i Jomala, kan ansöka om ekonomiskt stöd från Jomala diakoniförening. För mer information kontakta Cancerföreningens verksamhetsledare, telefon 22 419.

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook