Dödsfall / Efterlevande

Vem får efterlevandepension?
FPA kan bevilja familjepension till makar och barn som förlorat en nära anhörig.

I Finland finns två olika lagstadgade familjepensionssystem som kompletterar varandra. Utöver familjepension från FPA finns familjepension från arbetspensioneringen. FPA:s familjepension är efterlevandepension till änkan eller änklingen och barnpension till förmånslåtarens barn. Den senare familjepensionen är beroende av den arbets- eller företagarpension som förmånslåtaren har tjänat in. Du kan samtidigt få familjepension från både FPA och arbetspensionsbolaget och ansöka om båda via FPA. Du får närmare information om arbetspensionssystemets familjepensioner antingen från förmånslåtarens arbetspensionsbolag eller från Pensionsskyddscentralen.

 

Pension från olycksfalls- och trafikförsäkringen
Efterlevande makar och barn kan också få familje- eller försörjningspension enligt lagarna om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring, olycksfall i militärtjänst, skada ådragen i militärtjänst samt patientskada. Om familjepension som betalas ut enligt dessa lagar ger en tillräcklig utkomst betalar FPA varken bostadsbidrag eller kompletteringsbelopp. Försäkringsbolagen och statskontoret ger mer information om dessa pensioner bland annat i sina broschyrer.

 

Familjepension från utlandet
Om en förmånslåtare har arbetat i ett annat EU-/EES-land, Schweitz eller i något annat land som Finland har ingått socialförsäkringsavtal med, kan änkan, änklingen eller barn ha rätt till familjepension från det land där förmånslåtaren arbetade.

 

Frivillig försäkring
Det finns olika slag av sjukförsäkring/livförsäkring där det oftast är avtalat om ersättning i händelse av dödsfall. Beloppets storlek är beroende av avtal i varje enskilt fall. Kontakta det försäkringsbolag där den avlidne eventuellt har tecknat försäkring.

 

Grupplivförsäkringar
Nästan alla anställda arbetstagare är försäkrade med en grupplivförsäkring som betalas av arbetsgivaren. För stats- och kommunanställda finns ett motsvarande ekonomiskt stöd. Närmare information om försäkringarna ges från förmånslåtarens arbetsplats. Lantbrukare har ett motsvarande obligatoriskt skydd som ingår i LFöPL-försäkringen. Mera information om detta ges på Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt.

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook