Dina rättigheter

Patientförsäkring
Patientförsäkringen handhar centraliserat i enlighet med patientskadelagen personskada som orsakats patient i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Observera att det även gäller privata vårdgivare. Med hälso- och sjukvård avses i lagen bland annat sjukhusvård, besök på läkar- och tandläkarmottagningar, hälsovård, sjuktransport, provtagning, rehabilitering, fysikalisk behandling.

Ersättning betalas för en personskada, om det är sannolikt att den orsakats av:

 • undersökning, behandling och vård eller någon annan motsvarande åtgärd eller av att en sådan försummats förutsatt att en erfaren yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården skulle ha undersökt, behandlat och vårdat patienten eller i övrigt vidtagit åtgärder som avser patienten på något annat sätt och därigenom sannolikt skulle ha undvikit skadan
 • skada på grund av fel i sjukvårdsapparat eller ett sjukvårdsinstrument
 • infektion som uppkommit i samband med undersökning, behandling och vård
 • ett olycksfall i samband med undersökning, behandling och vård eller under sjuktransport
 • brand eller någon annan motsvarande skada i en behandlingslokal eller en behandlingsutrustning
 • skada till följd av distribution av läkemedel
 • undersökning, behandling och vård eller någon annan motsvarande åtgärd, förutsatt att följden är en bestående svår sjukdom eller ett bestående handikapp eller död och följden kan anses oskälig med beaktande av hur allvarlig skadan är, arten av och svårighetsgraden hos den sjukdom eller det handikapp som behandlats och vårdats, patientens hälsotillstånd i övrigt, hur sällsynt skadan är samt hur stor skaderisken är i ett enskilt fall

   

  Patientförsäkringen ersätter följande av skadan förorsakade extra kostnader eller olägenheter:

 • sjukvårdskostnader
 • andra nödvändiga kostnader som skadan förorsakat
 • inkomstförlust (vid skador som inträffat efter år 2006 kan vissa av den skadades familjemedlemmar eller annan mycket närstående person ha rätt till skälig ersättning för nödvändiga utgifter och inkomstförluster, som de förorsakats av att de vårdar den skadade i ett akut skede av konvalescensen)
 • sveda och värk och andra tillfälliga men
 • bestående funktionellt men
 • bestående kosmetiskt men

  Vid dödsfall betalas ersättning för skäliga begravningskostnader samt nödvändigt underhåll till person som är berättigad därtill.

  Patientförsäkringen ersätter inte alla ogynnsamma följder som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård. Sakskador såsom kläder och lösproteser samt rena förmögenhetsskador ersätts inte. Obetydliga skador ersätts inte även om skadan i övrigt vore ersättningsbar. Skadan anses obetydlig, om den bara åsamkar patienten lindrig smärta och värk, om den inte efterlämnar bestående funktionell olägenhet eller kosmetiskt lyte eller men eller om de kostnader patienten själv måste betala uppgår till högst 200 €.

  Ersättning skall sökas inom tre år efter att den ersättningsberättigade fick kännedom om skadan eller borde ha känt till skadan. Skadeanmälan skall sändas till Patientförsäkringscentralen, Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors. Blanketter fås av klient- och patientombudsmannen tfn 25267 eller av socialkuratorerna vid ÅHS tfn 5355. Blanketter kan även beställas från Patientförsäkringscentralen tfn 040 450 4590 eller skrivas ut från deras hemsida www.pvk.fi.

  Skador som inträffat utanför Finland ersätts inte, även om patienten sänts utomlands från Finland för vård. I Sverige finns en liknande försäkring, närmare information fås på Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) tfn + 46 (0)8-55101000 eller på hemsidan http://lof.se/.

   

  Läkemedelsskadeförsäkring
  Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter kroppssjukdom eller kroppsskada eller med dem jämställbar allvarlig psykisk sjukdom, som efter utredning sannolikt anses ha förorsakats av läkemedel på den finländska marknaden som den skadelidande använt. Ersättning ska sökas inom ett år från det att den som kräver ersättning fått kännedom om skadan.

  Om ett läkemedel enligt din åsikt har förorsakat dig en överraskande biverkning kan du ansöka om ersättning. En skadeanmälan skall sändas till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget, Tavastvägen 19, 00500 Helsingfors. Blanketter fås av klient- och patientombudsmannen på tfn 25267 eller socialkuratorerna inom ÅHS tfn 5355.

  Blanketten kan även beställas per tfn 010 219 5716, 010 219 5717 eller

  fax: 010 219 5713 eller e-post: korvaus@laakevahinko.fi Hemsida:

  www.laakevahinko.fi/pa-svenska/

   

  Patientens ställning och rättigheter
  Lagen gäller hela hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdstjänster som ges vid institutioner inom socialvården. På Åland skall lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS) 785/1992 tillämpas med de avvikelser som finns i landskapslagen (ÅFS) 1993:61. Lagen gäller hela hälso- och sjukvården.

  De centrala punkterna i lagen är att:

 • Patientens samtycke behövs för vården.
 • Patienten har rätt till information om sitt hälsotillstånd och om vården och behandlingen: Vad ingår i vården, vilka risker kan den medföra, vilka olika vård- och behandlingsalternativ finns att tillgå.
 • En patient som får vänta på vård, skall underrättas om orsaken till dröjsmålet och den beräknade väntetiden.
 • Patienten har rätt till god hälso- och sjukvård och till gott bemötande.

  En patient som är missnöjd med den vård eller det bemötande han/hon fått kan framföra en anmärkning, blanketter finns för ändamålet. Man har även möjlighet att anföra en klagan hos de myndigheter som övervakar hälso- och sjukvården. Patientombudsman Marina Karlsson kan informera om detta och bistår vid behov, tfn 25267 eller landskapsregeringens växel 25000, säkrast anträffbar måndag-fredag kl. 09.00-11.00. Adress: Ålands Ombudsmannamyndighet, Elverksgatan 10, Kvarteret iTiden, 22100 Mariehamn. Boka alltid tid för besök. E-post: marina.karlsson(at)ombudsman.ax

  Hemsida: www.ombudsman.ax

   

  Klientens ställning och rättigheter
  En motsvarande lag, lagen om klientens ställning och rättigheter (FFS 812/2000) gäller inom den sociala sektorn. Klientlagen trädde i kraft 1.12.2003 på Åland (ÅFS 2003:79) med vissa avvikelser.

  De centrala punkterna i lagen är:

 • En klient har rätt till gott bemötande och socialvård av god kvalitet utan diskriminering.
 • Klienten har rätt att få information om olika åtgärdsalternativ och deras verkningar. Informationen skall ges så att klienten tillräckligt förstår dess innehåll och betydelse.
 • Ordnande av socialvård skall basera sig på ett myndighetsbeslut. Till ett skriftligt beslut skall bifogas besvärsanvisning.
 • En service- och vårdplan skall göras upp om det inte är fråga om tillfällig rådgivning och handledning eller om det är uppenbart onödigt att utarbeta en plan. Planen skall göras i samförstånd med klienten.

  Klientens önskemål och åsikt skall beaktas då socialvård ordnas, vilket inte innebär att tjänster och stödåtgärder alltid bör ordnas på det sätt klienten vill eller yrkar på.

  En klient som är missnöjd med den socialvård eller med det bemötande han/hon fått har rätt att framföra en anmärkning till en ansvarig person eller en ledande tjänsteinnehavare inom socialvården. Blanketter finns för ändamålet. Man har även möjlighet att anföra en klagan hos de myndigheter som övervakar socialvården.

  Klientombudsman Marina Karlsson informerar mera om detta och bistår vid behov, säkrast anträffbar måndag-fredag kl. 9.00-11.00 tfn 25267 eller landskapsregeringens växel 25000.

  Adress: Ålands ombudsmannamyndighet, Elverksgatan 10, Kvarteret iTiden, 22100 Mariehamn. Boka alltid tid för besök.

  E-post: marina.karlsson@ombudsman.ax. Hemsida: www.ombudsman.ax.

  Rättshjälp
  Rättshjälp kan sökas av privatpersoner men inte av bolag och sammanslutningar.

Rättshjälp ges i alla sorters rättsliga angelägenheter som berör privat personer till exempel:

 • Domstolsärenden och i andra tvister, bl.a. skilsmässa, avvittringar, vårdnad, underhåll
 • Testamenten, bouppteckningar, arvskifte
 • Betalningskrav
 • Hyres- och fastighetsärenden.
 • Besvär i olika myndighetsbeslut (bl.a. omhändertagande av barn, pensionsbeslut)
 • Brottmål
 • Intressebevakarfullmakter med mera

   

  Hur söker man rättshjälp?
  Rättshjälp söks genom tidsbokning hos en rättshjälpsbyrå, vanligen på den ort man är bosatt på. Ansökan kan göras skriftligen eller muntligen samt lämnas in personligen, per post eller elektroniskt. Ifall rättshjälpsbyråers offentliga rättsbiträden är förhindrade att hjälpa, och ärendet är brådskande och det behövs juridiskt kunnigt biträde så kan man i dessa fall även vända sig till ett privat rättsbiträde. Därtill i domstolsärenden kan man alltid även anlita ett privat rättsbiträde. Då privat rättsbiträde anlitas så är det privata rättsbiträdet som söker rättshjälp åt sin klient, vilket görs genom att inlämna ansökan elektroniskt, vilka finns på hemsidan www.oikeus.fi/sv. Där finns även kontaktuppgifter till olika rättshjälpsbyråer.

  När man har en rättsskyddsförsäkring som ersätter kostnaderna i ett ärende finns det möjlighet att få självrisken ersatt via rättshjälpen om man är berättigad till helt fri rättshjälp. En ekonomisk utredning görs vid varje ansökning som fastställer den sökandes betalningsförmåga, varmed även fastställs i vilken grad man erhåller rättshjälp. Är man gift eller sammanboende så görs den ekonomiska utredningen på båda makars/sambos inkomster och utgifter, om inte makarna/de samboende är motparter i ärendet eller det gäller ett brottmål.

  För mer information kan man ta kontakt med Åland rättshjälpsbyrå eller läsa mer på Internet på www.oikeus.fi/sv. Kontaktuppgifter till Ålands rättshjälpsbyrå, Torggatan 26 A, 22100 Mariehamn. Tfn 029 566 1800,

   e-post: aland.rh@om.fi. Öppettider: mån-fre kl. 9-12 samt 13-15.

  Under slutet av 2017 flyttar Ålands rättshjälpsbyrå till Torggatan 16 A.

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook