Bidrag för att skaffa bil

Bidrag för anskaffning av bil kan sökas av personer med funktionsnedsättning enligt de behov som följs av funktionsnedsättningen.

  • personen på grund av sin funktionsnedsättning och sjukdom är i behov av ett rörelsehjälpmedel för att klara av sina dagliga sysslor
  • detta behov av rörelsehjälpmedel är kontinuerligt, dagligt och ofta återkommande.

Enligt handikappservicelagen (1987/380) kan ersättning för bil beviljas även åt en person som inte själv kan köra men som behöver bil för arbetsresor och/eller för andra resor som hör till normal livsföring. Enligt handikappservicelagen krävs det att man är funktionshindrad under lång tid för att ersättning för bil kan komma i fråga. Bilen registreras i dessa fall i den rörelsehindrades namn och är i hans personliga bruk. Bilen kan köras av en familjemedlem eller av annan person. Bilanskaffning kan handla om ganska stora utgifter för kommunen och det är anslagsbundna tjänster som den funktionshindrade inte har subjektiv rätt till. Ersättningen är max hälften av nettokostnaderna för bilen, men den kan också vara lägre.

Från inköpspriset avdras bilskatteåterbäringen och den gamla bilens försäljningspris. Att återbäring på bilskatten beviljas eller avslås är inget hinder för att ersättning beviljas enligt handikappservicelagen. Det är alltid skäl att kontakta kommunens socialkansli innan man gör anskaffningen ifall man har för avsikt att söka om ersättning enligt handikappservicelagen. När den individuella serviceplanen görs upp är det viktigt att den funktionshindrade förklarar kommande behov för kommunens socialarbetare så att det finns en möjlighet att budgetera behövliga medel för anskaffning av bilar.

Om man på grund av rörelsehinder måste bygga om bilen och skaffa extra utrustning till den, ersätts dessa kostnader i sin helhet. Ändringsarbetena skall av socialarbetaren bedömas som nödvändiga/adekvata och tillräckliga budgeterade medel ska finnas. Nödvändiga ändringsarbeten kan vara manöverorgan, servostyrning, standardfarthållare, svängbart säte, lyftanordning för rullstol med mera. Ändringsarbeten på grund av funktionshinder prioriteras ersättningsmässigt före ersättning för inköp av själva bilen. Kommuner väljer hur de prioriterar ersättning för redskap/bilar.

Kommunen har rätt att prioritera, till exempel personer som behöver bilen för arbete eller studier. Vill du veta mera kontakta socialkansliet i din hemkommun eller Ålands handikappförbund, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn, tel. *527 360.

 

Återbäring av bilskatt

Återbäring av bilskatt med stöd av 51 § bilskattelagen kan beviljas

  1. person med en varaktig invaliditetsgrad som uppgår till minst 80 % och som orsakas av en rörelse- eller synskada och i vars privata bruk bilen används.
  2. person med en varaktig invaliditetsgrad som uppgår till minst 60 %. Förutsättningen är att anskaffningen av en bil fyller ett väsentligt behov för att personen i fråga skall kunna sköta sitt arbete eller bedriva studier för yrkesutbildning.
  3. person med en varaktig invaliditetsgrad som uppgår till minst 40 % till följd av nedsatt rörelseförmåga på grund av avsaknaden av det ena eller båda benen eller på grund av benens bristande funktion. Förutsättningen är också att anskaffningen av en bil fyller ett väsentligt behov för att personen skall kunna sköta sitt arbete eller bedriva studier för yrkesutbildning

Till personer som uppfyller villkoren i punkt 1 och 2 återbärs bilskatten i sin helhet, dock högst till ett belopp av 3.770 €. Om den sökande med en anteckning i körkortet eller på något annat sätt tillförlitligt styrker att han eller hon bör använda bil med automatväxel, är det högsta beloppet 4 980 €. Till personer som uppfyller villkoren i punkt 3 återbärs 60 % av bilskatten, dock högst 2.460 €. Berättigad till återbäring av bilskatt är en person som vid första registreringen av bilen antecknats som bilens ägare. Det rekommenderas att ansökan om återbäring görs innan man skaffar bilen (förhandsbeslut). Ansökan om återbäring enligt 51 § bilskatte-lagen skickas till Skatteförvaltningen, Bilbeskattning, PB 1000, 10901 Hangö. Till ansökan, som kan vara fritt formulerad, skall bifogas ett läkarutlåtande (B-intyg). I ansökan bör det redovisas för behovet av bil i det dagliga livet. Även en bestyrkt kopia av körkortet skall bifogas. Om grunden för ansökan är att sökanden skall kunna sköta sitt arbete, eller yrkesinriktade studier behövs ett intyg av arbetsgivaren eller studieanstalten.

Vill du veta mera kontakta någon av bilhandlarna, Ålands handikappförbund, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn, tel. *527 360 eller Skatteförvaltningen, PB 1000, 10901 Hangö, tel. 029 497 151 (på svenska) eller 029 497 150 (på finska). Ytterligare information gällande återbäring av bilskatt hittar du på nätet: Trafiksäkerhetsverket: http://www.trafi.fi/sv/vagtrafik/beskattning/bilskatten sök vidare under ”återbäring av bilskatt på grund av invaliditet”. Skatteförvaltningen: http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Bilbeskattning/Bilskatteaterbaring_till_invalider

sök vidare under ”bilskatteåterbäring till invalider”.

 

Återkrav av bilskatteåterbäringen

Återbäringen av bilskatt avskrivs på tre år. Trafiksäkerhetsverket utdebiterar den icke avskrivna delen av bilskatteåterbäringen om bilens användningssyfte eller äganderätten till bilen ändrar innan tre år har förflutit från den första registreringen av bilen. När det gäller debiteringen av bilskatten har det ingen betydelse varför mottagaren av bilskatteåterbäringen har avstått från bilen eller att bilens användningssyfte i övrigt har ändrats (bilen fungerar inte eller lämpar sig inte för personens behov, ekonomiska orsaker osv).

Om mottagaren av skatteåterbäringen avlider innan tre år har förflutit från den första registreringen av bilen påför Trafiksäkerhetsverket dödsboet den icke avskrivna delen av bilskatteåterbäringen.

Dödsboet kan ansöka om rättelse hos Trafiksäkerhetsverket om ägande- och användningsrätten till bilen överlåts eller har överlåtits till en annan person med funktionshinder som är berättigad till återbäring av bilskatt.

Till ansökan skall bifogas ett läkarintyg, av vilket framgår personens varaktiga invaliditetsgrad till följd av rörelse- eller synskada. Om invaliditetsgraden understiger 80 procent skall till rättelseyrkan bifogas uppgifter som klarlägger huruvida bilen fyller ett väsentligt behov för att personen skall kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller bli klar med sin yrkesutbildning. Trafiksäkerhets- verket begär ett utlåtande från Hangö tull för att fastställa om bilens nya ägare är en person med funktionshinder som är berättigad till återbäring av bilskatt. Om utlåtandet är positivt avlyfter Trafiksäkerhetsverket den bilskatt som påförts dödsboet.

 

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Med stöd av 50 § 5 mom. vägtrafiklagen för Åland kan polisen bevilja parkeringstillstånd för gravt handikappade eller för transport av gravt handikappade. Ansökan om parkeringstillstånd riktas till Ålands polismyndighet. Parkeringstillståndet är inte längre bundet till ett fordon utan det är personligt och försett med foto av innehavaren. Avgiften för tillståndet är 26 €. Tillståndet gäller i hela landet och även då man reser i övriga medlemsstater inom europeiska unionen.

Förutsättningarna för att parkeringstillstånd skall beviljas är att det men för rörligheten som orsakats av sjukdomen eller funktionsnedsättningen vid självständigt gående i sin helhet enligt 18a§ i olycksfallsförsäkringslagen uppskattas till minst invaliditetsklass 11, eller att synskärpan i det bättre ögat är högst 0,1 eller synförmågan som helhet enligt 18a§ i olycksfallsförsäkringslagen uppskattas till minst invaliditetsklass 17.

Ansökan om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning görs med blankett som fås på polismyndigheten. Förutom ansökan ska sökanden ha två passfotografier. Till ansökan ska bifogas ett läkarutlåtande av vilket framgår sjukdomens, skadans eller funktionsnedsättningens art och invaliditetsklass. Då man ansöker om tillstånd för transport av en gravt handikappad, ska även en tillförlitlig utredning av hur regelbunden och återkommande transporten är bifogas samt ett läkarutlåtande av vilket framgår att den person som transporteras efter transporten inte klarar sig utan följeslagare.

Parkeringstillståndet beviljas för tio år eller, om funktionsnedsättningen inte är bestående, för den tid funktionsnedsättningen sannolikt varar, men för högst tio år i taget. Tillståndet kan återkallas om innehavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd eller om tillstånd används i strid med bestämmelserna eller villkor som gäller tillståndet. Skyldigheten att använda parkeringsskiva gäller inte den som innehar parkeringstillstånd för handikappad.

Tillståndet bör placeras synligt innanför vindrutan. Tillståndet ger rätt att parkera bilen:

  • på för personer med funktionsnedsättning avsedda parkeringsrutor, betecknade med rullstolsmärket
  • på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att erlägga avgift på platser där parkering förbjudits med vägmärke

En begränsning ansluter sig till rätten att parkera där parkering förbjudits med vägmärke. Om parkeringen medför uppenbar olägenhet skall fordonet på uppmaning av polisen flyttas till lämplig plats som polisen anvisar. Polisens besöksadress är Strandgatan 27, tillståndstjänstens besöks adress är Strandgatan 23, postadressen är Pb 73, 22101 Mariehamn och telefon till växel är 527 100 . Hemsidan är www.polis.ax.

 

Skattebefrielse på grund av handikapp

Befrielse från grundskatt beviljas

  • en person som beviljats sådant parkeringstillstånd för handikappade som avses i 28 b § vägtrafiklagen,
  • en person som transporterar en person med handikapp som beviljats sådant tillstånd som avses i 1 mom.
  • en person som beviljats återbäring av bilskatt enligt 51 § bilskattelagen (1482/1994) eller i 50 § bilskattelagen avsedd befrielse från skatt på grund av men till följd av egen eller en familjemedlems sjukdom, skada eller handikapp.

Skattebefrielse på grund av en och samma persons handikapp kan beviljas för endast ett fordon i taget och en skattskyldig kan få skattebefrielse på grund av handikapp för endast ett fordon i taget (FFS 1281/2003).

Om parkeringstillståndets giltighetstid upphört bör tillståndet förnyas och ny ansökan om skattebefrielse inlämnas. Ny ansökan om befrielse bör ansökas även då man byter bil. Om fordonet för vilket skattebefrielse beviljats säljs, svarar köparen för skatten från och med dagen efter den dag då bilen köptes. För närmare information kontakta Statens Ämbetsverk på Åland, Torggatan 16, PB 58, 22101 Mariehamn, tel *635 270, hemsida www.ambetsverket.ax.

 

Trafikförsäkringspremie

Olika försäkringsbolag kan ha olika regler angående trafikförsäkringspremie. Därmed skall man kontakta det försäkringsbolag man anlitat för exakta uppgifter.

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook