Beskattning

Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga
Har en under skatteåret i Finland bosatt persons skattebetalningsförmåga med beaktande av de inkomster och den förmögenhet som står till hans och hans familjs förfogande, av någon särskild orsak, såsom försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, nedgått väsentligt, avdras från dennes nettoförvärvsinkomst ett skäligt belopp, dock inte mera än 1.400 € (ISkL 98 §).

Man ansöker om skattelättnad med en fritt formulerad skriftlig ansökan, som måste ange vilken skatt ansökan gäller samt grunderna för sänkning. Läkarintyg, intyg över arbetsoförmåga och andra stödande handlingar bifogas. Också kundens person- och kontaktuppgifter (namn, personbeteckning, adress och telefonnummer) ska anges. Kunden ska dessutom underteckna ansökan. Om ansökan skrivits av ett ombud, ska fullmakt bifogas. Ansökan tillställs Ålands skattebyrå.

Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga kan i allmänhet inte beviljas till sitt fulla belopp om årsinkomsten för en ensamstående skattskyldig överstiger 17.600 € eller den sammanlagda årsinkomsten för makar överstiger 26.500 €. Avdraget beviljas inte heller delvis om årsinkomsten av en ensamstående skattskyldig överstiger 26.600 € eller den sammanlagda årsinkomsten hos makar överstiger 40.000 €. Dessa inkomstgränser ökas med 2.500 € för varje barn som den skattskyldige har att försörja. Med årsinkomst avses det sammanlagda beloppet av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomster och kapitalinkomster. Det blir sällan avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga i och med att man får sjukvårdskostnadsavdrag i kommunalbeskattningen på Åland. Man kan också ansöka om uppskov med skattebetalning om det finns grunder för uppskov eller be skattebyrån göra upp en betalningsplan Det förutsätter att kunden inte har skatter för indrivning.

Betalningsarrangemang beviljas inte om

  1. kunden har skatter som ska indrivas i utsökningsväg
  2. alla lagstadgade skattedeklarationer inte har lämnats till skatteförvaltningen
  3. det finns obetalda förskottsskatter

det fortfarande finns obetalda skatter som grundar sig på skatteförvaltningens tidigare betalningsarrangemang.

Nuförtiden kan man enkelt söka betalningsplan på nätet om skatten inte överstiger 6.000 € och man klarar av att betala inom sex månader. Ytterligare information finns i skattestyrelsens meddelanden ”Skattelättnad”, ”Skatteuppskov” samt ”Betalningssvårigheter hos personkunder” eller fås genom att kontakta Ålands skattebyrå, PB 44, Torggatan 16, 22101 Mariehamn, tfn *029 512001 eller på webbsidan www.vero.fi. Vid betalningssvårigheter finns information på hemsidan under kontaktuppgifter ”betalningsarrangemang och anstånd med betalningen” och telefonnummer: 029 497 029.

Invalidavdrag
För att man skall beviljas invalidavdrag i kommunalbeskattningen bör skattemyndigheterna få ett läkarutlåtande (B-intyg), där invaliditet, invaliditetsprocent (minst 30-50 %) och tidpunkt när invaliditetsgraden första gången konstaterades framgår. Efter det görs avdraget automatiskt årligen. Om invaliditetsprocenten förändras bör man meddela skattebyrån. Avdraget vid kommunalbeskattningen är en så stor del av 440 € som invaliditetsprocenten (30 eller högre) utvisar samt vid statsbeskattningen en så stor del av 115 € som invaliditetsprocenten utvisar; vid statsbeskattningen görs avdraget från inkomstskatten på förvärvsinkomster.

Invalidavdraget vid kommunalbeskattningen beviljas högst till beloppet av annan förvärvsinkomst än pensionsinkomst; har en pensionstagare haft skattepliktig pensionsinkomst redan under år 1982, beviljas ett lika stort invalidavdrag vid kommunalbeskattningen som för år 1982. För närmare information kontakta skattebyrån, tfn *029 512 001, www.vero.fi.

Avdrag för sjukdomskostnader
Den skattskyldige har rätt att vid kommunalbeskattningen till fullt belopp göra avdrag från nettoförvärvsinkomsten för egna och familjemedlemmars sjukdomskostnader som överstiger 100 €. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 15.000 € efter att de naturliga avdragen har gjorts, får avdrag dock göras för ett belopp som utgör 50 procent av de sjukdomskostnader som överstiger 100 €.

För makar gäller att avdrag från förvärvsinkomsten får göras för sjukdomskostnader som sammanlagt överstiger 200 € samt att avdraget får göras till fullt belopp om makarnas sammanlagda nettoförvärvsinkomst inte är högre än 22 500 €. Detta gäller från 2013. För närmare information kontakta skattebyrån, tfn *029 512 001.

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook