Arbetsoförmåga

Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga

Om du är 16–67 år och oförmögen att på grund av sjukdom kan du få skattepliktig sjukdagpenning om sjukdomen pågår i över 9 vardagar utöver insjuknandedagen. Om du får lön för sjuktiden betalar FPA dagpenningen till din arbetsgivare. För FöPL- och LFöPL-försäkrade företagare är självrisktiden 3 dagar utöver insjukningsdagen.

Sjukdagpenningen för löntagare bestäms vanligen utifrån arbetsinkomsten eller den företagarförsäkring som senast fastställts i beskattningen. År 2017 gäller inkomsten/ försäkringen från år 2015. Dagpenningens belopp kan också bestämmas utifrån inkomsterna för de senaste 6 månaderna.

Du kan få partiell sjukdagpenning om du inte kan arbeta på heltid p.g.a. sjukdom och har rätt till sjukdagpenning. Du måste avtala om deltidsarbete med din arbetsgivare så att din lön minskar 40–60 %. Den partiella sjukdagpenningen är hälften av den egentliga sjukdagpenningen.

Ansökan: www.fpa.fi/etjänst, 2 månader retroaktivt.

 

Dagpenning, rehabilitering, pension

60 dagar
FPA är skyldig att utreda dagpenningtagarens behov av rehabilitering senast när antalet dagar med dagpenning överskrider 60. Om dagpenningtagaren tillfrisknar utan rehabilitering eller om sjukdomen är av sådan art att den inte påverkas av rehabilitering, görs ingen utredning.

90 dagar
En förutsättning för fortsatt utbetalning av sjukdagpenning för arbetstagare efter 90 sjukdagpenningsdagar är företagshälsovårdens utlåtande över kvarvarande arbetsförmåga och återgången i arbetet. Detta utlåtande ska skrivas av företagsläkaren på basen av trepartssamtal som hållits mellan arbetstagare, arbetsgivare och företagshälsovården och lämnas in till FPA.

150 dagar
När dagpenningen har utbetalats i 150 dagar skickar FPA ett brev med information om rehabiliteringsmöjligheterna till dagpenningtagaren. Om det blir aktuellt skickar FPA också information om hur man ansöker om pension eller någon annan ersättning.

300 dagar
Invaliditetspension kan i regel komma i fråga först när dagpenning har utbetalats under maximitiden, dvs. 300 dagar. Rätt till dagpenning har inte den som har rätt till invaliditetspension enligt folkpensionslagen eller som har arbetslöshetspension, ålderspension, förtidspension, individuell förtidspension eller deltidspension.

Däremot kan dagpenning betalas till pensionärer under 68 år som arbetar och blir arbetsoförmögna för sitt arbete. Då betalas dagpenning på basis av inkomsterna från detta arbete.

Dagpenning kan också betalas till bestående blinda eller rörelsehindrade, som FPA har beviljat invaliditetspension. Vill du veta mera vänd dig till Folkpensionsanstalten eller till det arbetspensionsbolag där du är pensionsförsäkrad eller till Pensionsskyddscentralen tfn*010 7511.

I väntan på beslut om rehabiliteringsstöd eller pension
När en person lyft max sjukdagpenning och fortfarande är arbetsoförmögen och söker rehabiliteringsstöd eller invalidpension och väntar på beslutet kan han/hon vända sig till AMS. Man kan eventuellt ha rätt att lyfta arbetslöshetsersättning under tiden man väntar på beslut om rehabiliteringsstöd eller invalidpension. Det här gäller även för personer som har ett arbetsförhållande som är i kraft. Ta kontakt med Ams för mer information. Rätten till ersättning uppstår tidigast från den dag man är anmäld hos AMS, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Besöksadress: Elverksgatan 5, 22100 Mariehamn. Tfn 25000.

Privat sjukförsäkring/livförsäkring
Dagpenning kan också betalas ut oberoende av sjukförsäkringens dagpenning om man har en privat sjukförsäkring eller livförsäkring. Försäkringarna kan, beroende av avtal, ha olika förmåner. Till ansökan bör i regel bifogas en bestyrkt kopia av ett läkarutlåtande. Om du vill veta mera vänd dig till ett försäkringsbolag.

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook